Η χώρα του ονείρου: January 2012

Η χώρα του ονείρου

“Η ψυχή του Χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες στα όνειρα. Να πετάει μες τ’ άπειρο, μες τ’ άστρα, μες τα μεγαλεία του Θεού, μες τη σιωπή. Όποιος θέλει να γίνει Χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Γέροντας Πορφύριος

Wednesday, January 25, 2012

Πρέπει νά πάρουμε τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί ἀν ὄχι γιατί;

Συνέχεια από ΕΔΩ


-Πρέπει νά πάρουμε τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί ἀν ὄχι γιατί;

-Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη εἶναι ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα τήν ὁποία ὁ Ἑλληνικός λαός ἀρνήθηκε παλαιότερα νά λάβη γιά λόγους πίστεως καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Στήν ἐν λόγῳ κάρτα, θά ἐνσωματωθοῦν ὁ ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἀριθμός διαβατηρίου, δίπλωμα ὁδήγησης, ὁ ἐργασιακός ἠλεκτρονικός φάκελςο καί ὅ,τι ἄλλο ἀφορά τόν πολίτη.Τό ἐνσωματωμένο μικροτσίπ πού θά ὑπάρχῃ στήν κάρτα αὐτή μέ τίς δυνατότητες τῆς σύχρονης τεχνολογίας, θά ἐπιτρέπη τόν ἔλεγχο καί τήν παρακολούθηση τῶν πολιτῶν κατόχων καί φυσικά μέσω αὐτοῦ τά δεδομένα θά διαβιβάζονται στό ΚΤΗΝΟΣ (BEAST), δηλαδή στό ὑπερκομπιοῦτερ τῶν Βρυξελλῶν, στό ὁποῖο συγκεντρώνονται πυρετωδῶς τά δεδομένα δισεκα­τομ­μυρίων ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη.

Τό μικροτσίπ μέ τόν ἀριθμό 666, ὁ ὁποῖος θά ὑπάρχει στήν κάρτα αὐτή ὅπως βεβαιώνουν ὅχι μόνον οἱ εἰδικοί ἀλλά ὄπως ἔχουν παραδεχθεῖ καί πολλοί πολιτικοί, θά φανερώνει τήν πλήρη ὑποτέλεια ὅσων λάβουν τήν κάρτα αὐτή στό ψευτοκράτος τοῦ ψευτομεσσία Ἀντιχρίστου. Τό ἑπόμενο στάδιο καί τελευταῖο θά εἶναι ἡ ἐμφύτευση τοῦ μικροτσίπ στό χέρι ἤ στό μέτωπο, ὅπως προφητεύει ἀλάνθαστα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στήν Ἀποκάλυψη, μάλιστα αὐτό ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται σέ ξένα κράτη. Βέβαια, ἡ διαφορά εἶναι πολύ μικρή, δηλαδή τί νά κρατάς τό μικροτσίπ στό χέρι, τί νά σοῦ τό ἐμφυτεύσουν στό χέρι. Ἡ διαφορά αὐτή συνίσταται ὅτι τώρα ὑπάρχει ἡ δυνατότητα κάποιος νά μετανοήση.

-Γιατί ὄμως ὀφείλω ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανός νά ἀρνηθῶ τήν παραλαβή τῆς κάρτας τοῦ πολίτη βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς ;

-Ὁ πανάγαθος Θεός ἀπό ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο ἀπεκάλυψε τά ὅσα πρόκειται νά συμβοῦν στίς ἔσχατες ἡμέρες καί γιά τό θέμα αὐτό, γιά νά μᾶς προφυλάξει, ὥστε νά μήν πλανηθοῦμε καί ὑποκύψουμε στό ἀπαίσιο χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Εἶναι μάλιστα τόσο σαφής, τόσο κρυστάλινη καί διαυγής ἡ προφητεία τῆς Ἀποκαλύψεως γιά τό ἐκβιαστικό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, τό ὁποῖο θά δεχθῇ ἡ ἀπιστοῦσα ἀνθρωπότητα, ὥστε δέν χωράει ἡ παραμικρή ἀμφιβολία γιά ὅσα μᾶς παραγγέλει. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἄλλωστε, στίς μεθοδεύσεις τῶν προπομπῶν τοῦ Ἀντιχρίστου προκειμένου νά ὑποκύψουν στό ἀπαίσιο χάραγμα, ἀντιδροῦν ὄχι μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι ἀλλά καί οἱ παπικοί καί προτεστάντες.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος μᾶς παραγγέλει στό ΙΓ κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θά ἀναγκάση πάντας, δηλαδή ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐκτός ὅσων τά ὀνόματα εἶναι γεγραμμένα στό Βιβλίο τῆς Ζωῆς (ΙΓ, 8) νά λάβουν χάραγμα στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο, ὤστε νά μήν μπορεῖ κανείς νά ἀγοράζῃ ἤ νά πουλᾷ μόνον ὅσοι ἔχουν λάβει τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος του, δηλαδή τό 666.

Ἡ φοβερή αὐτή προφητεία μᾶς προειδοποιεῖ καί μᾶς ἐπεξηγεῖ ὅτι χάραγμα, ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου καί ἀριθμός 666 εἶναι ἰσοδύναμα (Ἀποκ. ΙΓ, 17), δηλαδή ἐξ ἴσου κολάζουν τόν ἄνθρωπο καί ἑπομένως εἶναι ἀπηγορευμένα γιά τόν Χριστιανό.

Πολλοί χριστιανοί ἔχοντας στρέψει ὅλη τους τή προσοχή στό τελικό χάραγμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο, δέν ἀντελήφθησαν καί δέν πῆραν ἴσως στά σοβαρά τήν ἀλήθεια αὐτή τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι ὁ ἀριθμός 666 ἀποτελεῖ χάραγμα ἰσοδύναμο τοῦ χαράγματος τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐπίσης δέν λάβαμε ὅλοι στά σοβαρά ὅτι ὁ ἀγώνας μας πρέπει νά στραφεῖ αὐτή τήν στιγμή ἐναντίον τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου 666 καί νά ἐξέλθουμε μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ νικητές, διότι μόνον ὅσοι ἐξέλθουν νικητές ἀπό τόν ἀγώνα θά στεφανωθοῦν ἀπό τόν Θεό (Ἀποκ. ΙΕ, 1-3)

Ὁ Ἀντίχριστος, βέβαια δέν ἦλθε αὐτοπροσώπως ἀκόμη, ἀλλά τό μυστήριον τῆς ἀνομίας ἐνεργεῖται διά τοῦ ἀπαίσιου ἀριθμοῦ 666, καί τῶν ὀργάνων του, ἰλλουμινάτι, μασωνία, τά ἀνώτατα κλιμάκια τῶν κυβερνήσεων τῶν κρατῶν παγκοσμίως, μέχρι καί ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν, τά ὁποία θά προχωρήσουν ἐκ μέρους του στό σφράγισμα πρώτα διά τῆς κάρτας καί ἔπειτα ἐπάνω στά σώματα τῶν ἀνθρώπων.

Τό ὅτι οἱ σκοτεινές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες βρίσκονται στήν ὑπηρεσία τοῦ Θηρίου καί προλειαίνουν τόν δρόμο γιά τόν ἐρχομό του, προσπαθόντας νά ἐπιβάλλουν τόν ἀριθμό 666, ὥστε διά τοῦ ἐθισμοῦ νά τόν δεχθοῦν οἱ ἄνθρωποι, εἶναι πέραν κάθε ἀμφισβητήσεως. Στήν ἀρχή ἐχάραξαν τά προϊόντα, ἔπειτα τά ζῶα, καί σήμερα προχωροῦν θρασύτατα καί ἐκβιαστικά νά χαράξουν τόν ἄνθρωπο, εἴς ἔνδειξιν ὅτι αὐτός ἀνήκει ὀλοκληρωτικά ψυχῇ τε καί σώματι στόν Ἀντίχριστο.

Καί ἐνῶ στά συστήματα πληροφορικῆς θά μποροῦσαν νά χρησιμοποιήσουν ἕναν ὁποιονδήποτε τριψήφιο ἀριθμό γιά νά λειτουργήσον καί νά διασυνδέονται διακυβερνητικά καί παγκόσμια, ἐν τούτοις οἱ ἄνθρωποι τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐπέλεξαν τόν ἀπηγορευμένο ἀριθμό γιά τούς Χριστιανούς 666. Μάλιστα, ὅσοι ἄντιδρούμε στό 666, μᾶς ἀποκαλοῦν εἰρωνευόμενοι «παράξενους ἀνθρώπους» «κολλημένους» «Ταλιμπάν» καί αὐτά γιά τούς Νεοεποχίτες. Ὑπάρχει δυστυχῶς ὄμως καί μία μερίδα χριστιανῶν, οἱ ὁποίοι λόγω τοῦ ὅτι συμπορεύονται μέ τόν Οἰκουμενισμό, ποῦ ἐξυπηρετεί τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου, καί θεωροῦνται «ἀνοικτά μυαλά» μᾶς ἀποκαλοῦν ἀπό τήν πλευρά τους «παλιοημερολογίτες» «φανατικούς» «στενόμυαλους καί πλανεμένους». Ὑπάρχει καί μία τρίτη μερίδα, χριστιανῶν, πού δέν θέλουν νά χάσουν τό βόλεμά τους, καί νά θυσιάσουν κάτι, ὀπότε ἀντιμετωπίζουν μέ χλιαρότητα τό θέμα.

Ἔχουμε ὅμως, καί ἐμεῖς δικαίωμα νά ἐρωτήσουμε τούς συνοδοιπόρους αὐτούς τοῦ Ἀντιχρίστου: Ποιοί εἶναι οἱ «παράξενοι καί κολλημένοι», ἐμεῖς πού ἀρνούμαστε ἕνα συγκεκριμένο ἀριθμό, ἀπηγορευμένο ἀπό τήν Ἀποκάλυψη, δηλαδή τό 666, ἤ κολλημένοι εἶναι οἱ Νεοεποχίτες οἱ ὁποῖοι ἀπορίπτουν τούς 999 τριψήφιους ἀριθμούς καί μᾶς ἐπιβάλλουν ἐτσιθελικά τόν 666, παραβιάζοντας τήν θρησκευτική μας συνείδηση;

Ἐμεῖς, ὡς ἐλεύθεροι ἄνθρωποι καί νομοταγεῖς πολίτες, προσπαθοῦμε μέ τή συλλογή ὑπογραφῶν καί μέ κάθε νόμιμη διαμαρτυρία νά ὑπενθυμίσουμε στήν πολιτεία νά σεβασθῇ τά συνταγματικῶς κατοχυρωμένα δικαιώματα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς καί ἐλευθερίας καθῶς καί τῆς θρησκευτικῆς μας συνείδησης. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀρνούμαστε νά παραλάβουμε τήν ἠλεκτρονική κάρτα πολίτη, ὄχι μόνον γιά τούς παραπάνω λόγους οὔτε γιατί ἀποστρεφόμεθα την τεχνολογία, ἀλλά κυρίως διότι ἡ ἠλεκτρονική αὐτή ταυτότητα περιέχει τόν δυνώνυμο ἀριθμό τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου. Γιά λόγους Πίστεως. Διότι ἡ ἀποδοχή τοῦ 666 πού σύμφωνα μέ τήν ἀποκάλυψη εἶναι ἀριθμός – σύμβολο τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου καί χάραγμα ἰσοδύναμο τοῦ χαράγματος τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἀποτελεῖ ἐνυπόγραφη προδοσία τοῦ Χριστοῦ.

Διότι τό 666 εἶναι καθιερωμένο σύμβολο-ἐμβλημα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν ἀντιχρίστων ὀργάνων καί ὀργανώσεων, τῶν σατανιστῶν, εἶναι φορέας ἐν δυνάμει ὅλης τῆς ἀντίχριστης φιλοσοφίας καί ἐκφράζει τήν ἀποστασία ἀπό τόν Χριστό. Πῶς λοιπόν, θά ἔχω τόν Χριστό στόν ὦμο καί τόν διάβολο παραμάσχαλα;

Ἡ Ἀποκάλυψις προειδοποιεῖ μέ τιμωρία αἰωνίου βασανισμοῦ ὅσων τολμήσουν νά λάβουν τό χάραγμα , τό ὄνομα ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Διά αὐτό οἱ τρισόλβιοι Ἅγιοι Πατέρες μᾶς προειδοποιοῦν καί μᾶς ἐπεξηγοῦν ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά κρατοῦν τήν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου 666 προτοῦ αὐτός ἐμφανισθεῖ (Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολ., Ἐφραίμ ὁ Σύρος)./

Κατά τόν Ἅγιο Ἱππόλυτο, ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ἀριθμοῦ 666 ἰσοδυναμεῖ μέ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Βαπτίσματος (PG 10, 923-33).

Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρέας καί Ἀρέθας Καισαρείας, μιλώντας περί τῶν ἐρχάτων χρόνων μᾶς προφητεύουν ἀνατριχιαστικά τίς σημερινές σατανικές ἠλεκτρονικές κάρτες μέ τό 666, ἰδιαίτερα τήν ὑποχρεωτική γιά ὄλους κάρτα τοῦ πολίτη, ἡ ὁποία θά φέρη καί τήν φωτογραφία τοῦ κατόχου.

Εἰδικώτερα τό χάραγμα 666 τό ὀνομάζουν οἱ Ἅγιοι αὐτοί Πατέρες «ψῆφον» (PG 106, 340). Δηλαδή, μᾶς προειδοποιοῦν ὅτι ὁ σατανᾶς θά δώση στούς ἀνθρώπους τῶν ἐσχάτων χρόνων «ψῆφον ἐντριβῆ». Ψῆφος σημαίνει μικρό πλακίδιο (σάν τραπουλόχαρτο), μέ τό ὁποῖο ἐψήφιζαν τήν ἐποχή ἐκείνη οἱ ἄνθρωποι, ἀναγράφοντας ἐπάνω σέ αὐτό τό ὄνομα τῆς ἀρεσκείας των. Ἡ λέξιςξ ἐντριβῆς- τοῦ ἐντριβοῦς σημαίνει πλακίδιο σάν τραπουλόχαρτο καθημερινῆς χρήσεως, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι οἰ σημερινές σατανικές ἠλεκτρονικές κάρτες μέ τό 666 καί ὅπως θά εἶναι σέ λίγο ἡ ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη.

Στό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο στό Γ κεφάλαιο ὁ Κύριος μᾶς ἀναφέρει ὅτι «τά ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ’ ὄνομα, καί ἐξάγει αὐτα. Καί τά πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τήν φωνήν αὐτοῦ. Ἀλλοτρίῳ δέ οὐ μή ἀκολουθήσουσιν, ἀλλά φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τήν φωνήν». Τό μεγαλύτερο ἀγαθό πού χάρισε στόν ἄνθρωπο ὁ Θεός εἶναι τό αὐτεξούσιο. Αὐτό τό αὐτεξούσιο τώρα, θέλει ὁ ἀντίχριστος νά τοῦ τό παραδώσωμε ἐτσιθελικά, ἐκβιάζοντάς μας μέ τήν στέρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀν δέν πάρουμε αὐτήν τήν κάρτα τοῦ πολίτη μέ τό 666, πού μάς μετατρέπει σέ ἕνα ἀριθμό, ἀπρόσωπο, χάνοντας τό κατ’ εἰκόνα καί ἀδυνατώντας νά φθάσουμε τό καθ’ ὁμοίωσιν. Καί ἐνῶ ὁ Κύριος φωνάζει τά πρόβατά του κατ’ ὅνομα, τό ὄνομα πού δίνεται σέ κάθε πιστό τήν ἠμέρα τῆς βαπτίσεώς του, καί πού συντάσεται μέ τόν Χριστό καί ἀποτάσεται τόν Σατανά, τώρα ὁ Ἀντίχριστος θέλει νά μᾶς δώσει ἕνα ἰσόβιο ἀριθμό, ποῦ μᾶς ἀποτάσσει ἀπό τόν Χριστό καί μᾶς συντάσει στό κράτος του, καί τελικά μετά θάνατον στήν αἰώνιο κόλαση.

Ἀπό τά παραπάνω ἁγιογραφικά καί ἁγιοπατερικά ἐπιχειρήματα γίνεται σαφές ὅτι ὁ ἀριθμός 666 τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι ἀσυμβίβαστος μέ τήν χριστιανική μας ἰδιότητα καί ὅτι ἀποτελεί ἄρνηση Χριστοῦ ἡ παραλαβή τῆς ἠλεκτρονικής κάρτας τοῦ πολίτου. Ἔφθασε ἡ ὥρα νά δοκιμασθῆ ἡ πίστη μας στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἡ περίοδος τοῦ ἀκίνδυνου Χριστιανισμοῦ πέρασε. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός δέν ἐπιτρέπεται νά κρατᾶ στό ἕνα χέρι τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ καί στό ἄλλο τόν ἀπαίσιο ἀριθμό 666 τοῦ Ἀντιχρίστου. Κανείς δέν μπορεῖ νά δουλεύει σέ δύο Κυρίους.

Ἀς προσευχόμαστε στόν Κύριο καί Σωτήρα Χριστό, νά μᾶς ἐνδυναμώση καί νά μὰς ἐνισχύση, νά μείνουμε πιστοί μέ τήν Χάρη Του στό ἱερό Εὐαγγέλιο, νά μήν ὑποκύψουμε ἀπό δειλία, ὀλιγοπιστία ἤ φιλοτομαρισμό στήν στέρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, προκειμένου νά δεχθοῦμε τήν κάρτα τοῦ πολίτη μέ τόν ἀριθμό-χάραγμα 666, καί νά γίνουμε σημαδεμένοι τοῦ Ἀντιχρίστου.(Τέλος)

www.proskynitis.blogspot.com

Συνομιλώντας με έναν αγιορείτη- μία εκ βαθέων εξομολόγηση Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ ΕΔΩ

http://www.proskynitis.blogspot.com/search/label/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B7

Thursday, January 19, 2012

Η πλάνη της Νέας Εποχής

Μετά από προβληματισμούς και έρευνα σε χριστιανικές ιστοσελίδες, σε χριστιανικά βιβλία με τα λόγια των Αγίων Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατέληξα στα εξής συμπεράσματα:Ο άνθρωπος μπορεί να θεραπευτεί από όλα τα πάθη και να φτάσει σ' αυτή τη ζωή στην καθαρότητα, στο φωτισμό και στη θέωση μόνο μέσα στην ορθόδοξη εκκλησία με τη συμμετοχή στα μυστήρια, με τη μετάνοια, την εξομολόγηση, την υπακοή στον πνευματικό, τη νηστεία, την εγκράτεια, τη Θεία Κοινωνία, την προσευχή, τον εκκλησιασμό, τη μελέτη του θελήματος του Θεού στα βιβλία των Πατέρων της Εκκλησίας και με τη μελέτη της Αγίας Γραφής.


Όταν δεν υπάρχει υπακοή στον πνευματικό, ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση αλλά έχει πάθη όπως εγωισμό, υπερηφάνεια, κενοδοξία, ανθρωπαρέσκεια, φιλαυτία.


Νομίζει ότι βλέπει αγγέλους αλλά είναι δαίμονες που τον καθοδηγούν στην πλάνη ότι είναι ο ίδιος Θεός και σε πολλά άλλα ψέματα όπως έκανε ο διάβολος στον Αδάμ και στην Εύα.


Νομίζει ότι αγαπάει όλους τους ανθρώπους αλλά αγαπάει μόνο τον εαυτό του γιατί τέλεια αγάπη σημαίνει ένωση με το Θεό ο οποίος είναι ταπεινός και ακενόδοξος όπως μας έδειξε ο Χριστός με τη ζωή του και τη διδασκαλία του.


Δεν υπάρχει μετενσάρκωση γιατί ο Θεός φροντίζει σ' αυτή τη ζωή με διάφορες δοκιμασίες να βοηθήσει τους ανθρώπους να θεραπεύσουν και να καθαρίσουν την ψυχή τους από τα πάθη ώστε στην άλλη ζωή να απολαμβάνουν να τον βλέπουν σα φως κι όχι να τους καίει σα φωτιά.


Το Θεό που είναι φως για να τον δούμε πρέπει να έχουμε ταπείνωση και καθαρότητα από τα πάθη για να μας δυναμώσει με τη χάρη του να αντέξουμε και να δούμε το άκτιστο φως όπως το είδαν οι Άγιοι που καθαρίστηκαν κι έφτασαν στην ταπείνωση με υπακοή στο θέλημα του Θεού και σε πνευματικό και μέσα από την ασκητική και χριστιανική ζωή και τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας.


Η κενοδοξία μας οδηγεί να μιλάμε για τον εαυτό μας κι αυτό δεν αρέσει στο Θεό ενώ το καλύτερο είναι η σιωπή και η ταπείνωση όπως έκαναν η Παναγία και οι Άγιοι. Καλύτερα να μιλάμε στον πνευματικό μας ο οποίος θα μας προστατεύσει από πολλές παγίδες του πονηρού και θα μας δώσει τις κατάλληλες συμβουλές για τη θεραπεία της ψυχής.


Ο διαλογισμός είναι προσευχή στους δαίμονες.


Οι εξωγήινοι είναι δαίμονες ή μυστικά πειράματα κάποιων ανθρώπων με σατανικά σχέδια.


Πολλά όνειρα προέρχονται από δαίμονες και δεν πρέπει να τα πιστεύουμε.


Οι άγγελοι που εμφανίζονται και κάνουν θεραπείες ή διδάσκουν είναι δαίμονες γιατί οι άνθρωποι που τους βλέπουν δεν κάνουν υπακοή σε πνευματικό ώστε να ταπεινωθούν και να καθαριστούν κι έτσι τους εξαπατούν οι δαίμονες.


Οι ικανότητες που έχουν κάποιοι οφείλονται στους δαίμονες με σκοπό να τους οδηγήσουν στην υπερηφάνεια.


Η Νέα Εποχή ανακατεύοντας όλες τις θρησκείες προσπαθεί να απομακρύνει τους ανθρώπους από την ορθόδοξη πίστη και την ορθόδοξη εκκλησία και να προετοιμάσει τους ανθρώπους να λατρεύουν τον εαυτό τους και το διάβολο για Θεό.


Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής και της υπακοής σε πνευματικό είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος που καθαρίζει, φωτίζει και θεώνει την ταπεινή, υπάκοη και μετανοημένη ψυχή και χαρίζει τους καρπούς και τις αρετές, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια και τα υπερφυσικά χαρίσματα, διορατικό, προορατικό, ιαματικό.


Το ανακάτεμα όλων των θρησκειών δεν είναι ορθόδοξη πίστη και δεν οδηγεί στη θέωση αλλά στην αυτοθέωση και την υπερηφάνεια του διαβόλου. Η υπερηφάνεια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που μας χωρίζει από το Θεό.


Πρέπει να ερευνούμε για να μάθουμε την αλήθεια και το θέλημα του Θεού στα λόγια των Αγίων Πατέρων της Ορθόδοξης εκκλησίας γιατί αυτοί μετά από την κάθαρση από τα πάθη έφτασαν στο φωτισμό και στη θέωση κι όχι στα λόγια ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί από την ορθόδοξη παράδοση και πίστη και πιστεύουν σε πλάνες που τους υποβάλλουν οι δαίμονες.


Πρόσεξε τον εαυτό σου. Αν σε έχουν εξαπατήσει οι δαίμονες, αν είναι πλάνη όλα αυτά που πιστεύεις κι αν δεν σε έχει φωτίσει η χάρις του Θεού, θα το καταλάβεις γιατί δε θα μπορείς να κάνεις υπακοή σε πνευματικό και να ταπεινωθείς γιατί θα έχεις ήδη αναπτύξει πολύ το προσωπικό σου θέλημα, τον εγωισμό, τη φιλαυτία και την υπερηφάνεια. Θα σκέφτεσαι ότι οι πνευματικοί και η εκκλησία κάνουν λάθος, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους και μάλιστα μπορείς και να θεραπεύεις τους ανθρώπους. Αυτά τα πάθη μας εμποδίζουν να ενωθούμε με το Θεό και να αγαπήσουμε το Θεό και το συνάνθρωπο με ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία.
Αν όμως σε φωτίσει η χάρις και ξεφύγεις από τις πλάνες τότε οι δαίμονες θα σε πολεμήσουν πάρα πολύ έντονα με λογισμούς, όνειρα και με διάφορους τρόπους που χρησιμοποιούν. Θα χρειαστείς πνευματικό για να σε βοηθήσει και να σε καθοδηγήσει. Όμως θα νικήσεις στο τέλος όλους τους πειρασμούς με την ταπείνωση και την υπακοή στον πνευματικό.


elenitheof

Thursday, January 12, 2012

Αυτοί που πήραν τα βουνά "Ο Κώστας"


Thursday, January 05, 2012

Η Βάπτιση Μυστήριο της Εκκλησίας για τους Γονείς (Ἐπιτρέπονται δύο ὀνόματα;)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ἀγαπητοί γονεῖς,Ἡ χα­ρά σας εἶ­ναι με­γά­λη κα­θώς ἑ­τοι­μά­ζε­στε γι­ά τή βά­πτι­ση τοῦ παι­δι­οῦ σας. Κι ὅ­λες οἱ χα­ρού­με­νες φρο­ντί­δες σας στρέ­φο­νται γύ­ρω ἀ­πό τά βα­πτι­στι­κά, τούς κα­λε­σμέ­νους, τόν ἀ­νά­δο­χο, τό ὄ­νο­μα, τό τρα­πέ­ζι. Ἔ­χε­τε ὅ­μως σκε­φτεῖ, ὅ­σο πλη­σι­ά­ζει ἡ μέ­ρα, τή βά­πτι­ση ὄ­χι σάν κοι­νω­νι­κό γε­γο­νός ἀλ­λά ὡς Μυ­στή­ρι­ο τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας;Ὁ Κύ­ρι­ός μας Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός βε­βαι­ώ­νει ὅ­τι, «ὅ­ποι­ος δέν γεν­νη­θεῖ ἀ­πό τό νε­ρό κι ἀ­πό τό Πνεῦ­μα, δέν μπο­ρεῖ νά μπεῖ στή Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ» (Ἰ­ω. 3,5), γι­α­τί «ὁ πι­στεύ­σας καί βα­πτι­σθείς σω­θή­σε­ται» (Μάρ­κ. 16,16). Τό Βά­πτι­σμα δέν εἶ­ναι μι­ά συμ­βο­λι­κή τε­λε­τή ἀλ­λά ἕ­να γε­γο­νός μέ ὑ­παρ­ξι­α­κές δι­α­στά­σεις.

Στή βά­πτι­ση θά γεν­νη­θεῖ πρα­γμα­τι­κά τό παι­δί σας! Ἐ­κεῖ, στήν κο­λυμ­βή­θρα, τήν πνευ­μα­τι­κή μή­τρα τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας, ὁ πα­λαι­ός ἄν­θρω­πος τῆς φθο­ρᾶς θά πε­θά­νει καί θά ἀ­πορ­ρι­φθεῖ, γι­ά νά ἀ­να­γεν­νη­θεῖ ὁ νέ­ος τῆς ἀ­φθαρ­σί­ας, ὅ­πως πέ­θα­νε καί ἀ­να­στή­θη­κε ὁ Χρι­στός. Ἐ­κεῖ τό παι­δί σας θά ἐν­σω­μα­τω­θεῖ στό σῶ­μα τοῦ Χρι­στοῦ πού εἶ­ναι ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α, ὅ­πως ἕ­να κλα­δί μπο­λι­ά­ζε­ται στόν κορ­μό τοῦ δέν­δρου. Θά γί­νει να­ός τοῦ Θε­οῦ, γι­α­τί τό Ἅ­γι­ο Πνεῦ­μα μέ τά χα­ρί­σμα­τά του θά κα­τοι­κή­σει πλέ­ον μέ­σα του. Ἀ­πό ἐ­κεί­νη τήν ἡ­μέ­ρα τό ὄ­νο­μά του θά γρα­φτεῖ στό βι­βλί­ο τῆς ζω­ῆς, προ­ο­ρι­σμέ­νο γι­ά τήν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα! Ἕ­νας ἄγ­γε­λος θά τό συ­νο­δεύ­ει πλέ­ον σέ ὅ­λη του τή ζω­ή, ἀ­χώ­ρι­στος σύ­ντρο­φός του σέ κά­θε στι­γμή, καί κα­μι­ά δαι­μο­νι­κή ἐ­νέρ­γει­α δέν θά εἶ­ναι σέ θέ­ση νά τό βλά­ψει. Ὁ Θε­ός θά ἀ­κού­ει προ­σε­κτι­κά τίς προ­σευ­χές του καί τό βλέμ­μα του θά εἶ­ναι δι­αρ­κῶς στραμ­μέ­νο πά­νω του μέ ἰ­δι­αί­τε­ρη φρο­ντί­δα.Στά χέ­ρι­α σας, πλέ­ον, δέν θά κρα­τᾶ­τε ἁ­πλά τό παι­δί σας, πού ἀ­ναμ­φί­βο­λα εἶ­ναι ἕ­να ἀ­νε­κτί­μη­το δῶ­ρο τοῦ Θε­οῦ σέ σᾶς, ἀλ­λά μιά ζωντανή εἰκόνα τοῦ Θεοῦ· ἕ­να μελ­λο­ντι­κό πο­λί­τη τῆς Βα­σι­λεί­ας τῶν οὐ­ρα­νῶν.Χαρεῖτε, λοιπόν, μαζί μέ τό παιδί σας αὐτήν τήν προσωπική του Πεντηκοστή, ὅπως οἱ πρώτοι πιστοί, οἱ ὁποῖοι, ὅταν συνειδητοποίησαν τί συνέβη στό ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ, «κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ» (Πράξ. 2,37)· γέμισε ἡ καρδιά τους μέ ἱερό δέος, συγκίνηση καί κατάνυξη! Γιατί, αὐτό πού ἐξωτερικά μοιάζει μέ ἕνα συνηθισμένο λουτρό πού κάνετε καθημερινά στό παιδί σας, εἶναι ἕνα μεγαλειῶδες ὑπαρξιακό γεγονός μέ αἰώνια προοπτική. Ἔτσι ὅμως συμβαίνει μέ ὅλα τά μυστήρια: μέσα ἀπό ἁ­πλά ὑ­λι­κά στοι­χεῖ­α καὶ συ­νη­θι­σμέ­νες πρά­ξεις ἐ­νερ­γεῖ ἡ δύ­να­μη τοῦ Θε­οῦ, πού ἀ­να­και­νί­ζει καί χα­ρι­τώ­νει ἐ­μᾶς τούς ἀν­θρώ­πους. Ἀρ­κεῖ νά πι­στέ­ψου­με καί νά ἐκ­ζη­τή­σου­με τή σω­στι­κή χά­ρη τοῦ Κυ­ρί­ου.ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ; Μά ποῦ ἀλ­λοῦ παρά στό πνευ­μα­τι­κό σας σπί­τι, τόν Ἱ­ε­ρό Να­ό τῆς ἐ­νο­ρί­ας σας στά ὅ­ρι­α τῆς ὁ­ποί­ας κα­τοι­κεῖ­τε! Θά εἶ­ναι με­γά­λη χα­ρά γι­ά τό παι­δί σας, κα­θώς θά με­γα­λώ­νει καί θά κι­νεῖ­ται στούς χώ­ρους τοῦ να­οῦ, νά γνω­ρί­ζει ὅ­τι ἐ­κεῖ βαπτίστηκε· ἐκεῖ ἀ­να­γεν­νή­θη­κε πνευματικά. Θά συν­δε­θεῖ μέ τόν ἱ­ε­ρό χῶ­ρο καί συ­ναι­σθη­μα­τι­κά, ὅ­πως ἄλ­λω­στε ὅ­λοι μας συν­δε­ό­μα­στε μέ τόν τό­πο πού γεν­νη­θή­κα­με.Γι᾽ αὐτό καί δέν πρέ­πει νά γί­νο­νται βα­πτί­σεις σέ ἄλ­λες ἐ­νο­ρί­ες. Πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο δέν ἐ­πι­τρέ­πεται νά γίνονται βα­πτί­σεις σέ πα­ρεκ­κ­λή­σι­α ἤ ἰ­δι­ω­τι­κά πα­ρεκ­κ­λή­σι­α «κτη­μά­των». Στήν ἐ­νο­ρί­α σας τη­ρεῖ­ται Μη­τρῶ­ο βα­πτί­σε­ων ἀπ᾽ ὅ­που θά ἐ­ξυ­πη­ρε­τη­θεῖ­τε ὅ­ταν πα­ρα­στεῖ ἀ­νά­γκη.ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ;Τό Βά­πτι­σμα στήν πρώ­τη Ἐκ­κ­λη­σί­α ἐ­τε­λεῖ­το τήν Κυ­ρι­α­κή στή δι­άρ­κει­α τῆς θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας. Ἔτσι, συμ­με­τεῖ­χε ὅ­λο τό ἐκ­κ­λη­σί­α­σμα καί ὄ­χι μό­νο κά­ποι­οι συγ­γε­νεῖς καί φίλοι. Ἀρ­γό­τε­ρα -μέ τήν ἀλ­λα­γή συν­θη­κῶν ζω­ῆς- τό Βά­πτι­σμα ἀ­πο­σπά­σθη­κε ἀ­πό τή θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί γί­νε­ται ξε­χω­ρι­στά καί ἄλ­λες ἡ­μέ­ρες καί πε­ρι­ο­ρί­στη­κε σέ οἰ­κο­γε­νει­α­κό γε­γο­νός. Ὡ­στό­σο, ἡ πλέ­ον κα­τάλ­λη­λη ἡ­μέ­ρα γι­ά ἕ­να μυ­στή­ρι­ο χαρᾶς, ὅ­πως εἶ­ναι τό Βά­πτι­σμα, πα­ρα­μέ­νει ἡ Κυ­ρι­α­κή.Μήν ἀναβάλλετε τή βάπτιση τοῦ παιδιοῦ σας. Φροντίστε νά εἶναι μικρό, λίγων μηνῶν, γιά νά μή στερεῖται τή χάρη τοῦ μυστηρίου. Γιά νά μή φοβηθεῖ τήν ὥρα τοῦ βαπτίσματος, ἀλλά νά συνεργαστεῖ μέ τόν λειτουργό.

Θά πᾶ­τε στόν Να­ό τῆς ἐ­νο­ρί­ας σας καί θά κα­θο­ρί­σε­τε μέ τόν ἐ­φη­μέ­ρι­ο τήν ἡ­μέ­ρα καί τήν ὥ­ρα τοῦ μυ­στη­ρί­ου προ­σκο­μί­ζο­ντας καί τό σχε­τι­κό ἀ­ντί­γρα­φο τῆς Λη­ξι­αρ­χι­κῆς Πρά­ξης Γεν­νή­σε­ως τοῦ παι­δι­οῦ।Ἀ­πα­ραί­τη­τη προϋ­πό­θε­ση γι­ά τήν τέ­λε­ση τοῦ Μυστηρίου εἶναι ἡ συμφωνία καί ἡ παρουσία καί τῶν δύο γονέων τοῦ παιδιοῦ.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣυνήθως οἱ φροντίδες πού ἀπορροφοῦν ὅλο τό ἐνδιαφέρον ἀφοροῦν τίς προετοιμασίες γιά πολύ δευτερεύοντα ζητήματα καί μᾶς διαφεύγει ἡ προετοιμασία γιά τό ἴδιο τό Μυστήριο. Προετοιμαστεῖτε γιά τό μεγάλο γεγονός. Ἐμβαθύνετε στό νόημα τοῦ Μυστηρίου μέσα ἀπό τήν ἀνάγνωση ἑνός ἀπό τά τόσα ἀξιόλογα βιβλία πού κυκλοφοροῦν. Προσευχηθεῖτε θερμά γιά τόν κορυφαῖο αὐτό σταθμό τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ σας. Ἐπιδιῶξτε νά ἐξομολογηθεῖτε στόν πνευματικό σας καί ἑτοιμαστεῖτε νά κοινωνήσετε στή θεία Λειτουργία ἐκείνης τῆς ἡμέρας. Ἡ πρώτη Ἐκκλησία ὅριζε ὡς ἡμέρα νηστείας τήν παραμονή τοῦ Βαπτίσματος.Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣὉ ρό­λος του δέν εἶ­ναι ἁ­πλά νά φρο­ντί­σει γι­ά τά πρα­κτι­κά ζη­τή­μα­τα ἤ νά κά­νει δῶ­ρα στό παι­δί ἤ γι­ά νά δημιουργήσει κοι­νω­νι­κές σχέ­σεις. Ἡ πα­ρου­σί­α του εἶ­ναι οὐ­σι­α­στι­κή καί ἀ­πα­ραί­τη­τη. Ἐγ­γυ­ᾶ­ται στήν Ἐκ­κ­λη­σί­α γι­ά τόν νε­ο­φώ­τι­στο καί τήν πρό­ο­δό του στήν πί­στη.Στίς πε­ρι­πτώ­σεις τοῦ νη­πι­ο­βα­πτι­σμοῦ, ἀ­να­πλη­ρώ­νει τήν ἔλ­λει­ψη βού­λη­σης τοῦ νη­πί­ου, ὁ­μο­λο­γεῖ πί­στη ἐξ ὀ­νό­μα­τός του, ἀ­λεί­φει μέ τό κα­θα­γι­α­σμέ­νο λά­δι, πού ὁ λει­τουρ­γός θά ρί­ξει στίς πα­λά­μες του, τό κε­φά­λι τοῦ παι­δι­οῦ καί ὅ­λο του τό σῶ­μα. Ἀ­να­λαμ­βά­νει τήν ὑ­πο­χρέ­ω­ση νά συ­μπρά­ξει μα­ζί μέ τούς γο­νεῖς στή χρι­στι­α­νι­κή ἀ­να­τρο­φή τοῦ παι­δι­οῦ.Ἔτσι, ἀνάδοχος δέν μπο­ρεῖ νά εἶ­ναι ἀλ­λό­θρη­σκος ἤ ἄλ­λου δό­γμα­τος (Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κός, Προ­τε­στά­ντης κ.ἄ.), ἤ ἄν­θρω­πος πού ἀρ­νεῖ­ται τήν ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη καί ὁ­μο­λο­γεῖ ἀ­θεΐ­α. Ἐ­άν εἶ­ναι ἔγ­γα­μος, ὀφείλει ὁ­πωσ­δή­πο­τε νά ἔ­χει τε­λέ­σει θρη­σκευ­τι­κό γά­μο. Ἐ­πί­σης, νά ἔχει καί τήν κατάλληλη ἡλικία.Μέ ἄλλα λόγια, ὁ ἀνάδοχος πρέπει νά εἶναι συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἄνθρωπος μέ ζωντανή πίστη καί συνεπῆ χριστιανική ζωή.Ὁ ἀ­νά­δο­χος πο­λύ ἐ­νω­ρίς θε­ω­ρή­θη­κε ὡς πνευ­μα­τι­κός πα­τέ­ρας τοῦ ἀ­να­δε­κτοῦ ἤ τῆς ἀ­να­δε­κτῆς.।Γι᾽ αὐ­τό -λό­γω τῆς πνευ­μα­τι­κῆς αὐ­τῆς συγ­γέ­νει­ας- δενμπο­ροῦν νά συ­νά­ψουν γά­μο.। Γά­μος ἐ­πί­σης δέν μπο­ρεῖ νά γί­νει με­τα­ξύ παι­δι­ῶν πού ἔ­χουν τόν ἴ­δι­ο ἀ­νά­δο­χο, ἐ­πει­δή θε­ω­ροῦ­νται πνευ­μα­τι­κά ἀ­δέλ­φι­α।ΤΟ ΟΝΟΜΑΚατά τήν ἀρχαία τάξη τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας μας, τό ὄ­νο­μα δί­δε­ται στό παι­δί τήν ὄ­γδο­η ἡ­μέ­ρα ἀ­πό τή γέν­νη­σή του. Στό Εὐ­χο­λό­γι­ο ὑ­πάρ­χει εἰ­δι­κή ἀ­κο­λου­θί­α. Στίς μέ­ρες μας ἡ ὀ­νο­μα­το­δο­σί­α ἔ­χει συν­δε­θεῖ ἐ­θι­μι­κά μέ τό βά­πτι­σμα. Πρέ­πει ἀ­πα­ραί­τη­τα νά εἶ­ναι ὄ­νο­μα χρι­στι­α­νι­κό γι­ά νά ἔ­χει τό παι­δί προ­στά­τη του τόν ἅ­γι­ο τοῦ ὁ­ποί­ου φέ­ρει τό ὄ­νο­μα. Γι­ά λό­γους ἱ­στο­ρι­κῆς συ­νέ­χει­ας ἡ Ἱερά Σύ­νο­δος δέ­χτη­κε νά δί­νο­νται καί ὀ­νό­μα­τα ἀ­πό τήν ἀρ­χαι­ό­τη­τα. Ἄλ­λα ὅ­μως ὀ­νό­μα­τα δέν πρέ­πει νά δί­νο­νται.Τό ὄ­νο­μα εἶ­ναι δη­λω­τι­κό τοῦ προ­σώ­που καί ἕ­να πρό­σω­πο ἔ­χει ...ἕ­να ὄ­νο­μα! Ἡ ἐ­πι­μο­νή κά­ποι­ων γο­νέ­ων νά θέ­λουν νά δώ­σουν στό παι­δί τους δύ­ο καί τρί­α ὀ­νό­μα­τα εἶ­ναι αὐ­θαί­ρε­τη. Ξε­κι­νᾶ ἀ­πό μι­κρο­συ­ναι­σθη­μα­τι­σμούς γι­ά νά ἱ­κα­νο­ποι­ή­σουν τούς πα­ποῦ­δες καί τίς γι­α­γι­ά­δες. Ἄλ­λοι, ἐ­νῶ ἔ­τα­ξαν τό παι­δί τους κα­τά τήν κύ­η­ση σέ ἕ­ναν ἅ­γι­ο, τήν ὥ­ρα τῆς βά­πτι­σης θέ­λουν νά δώ­σουν καί δεύ­τε­ρο ὄ­νο­μα, πράγμα πού ἀθετεῖ τό τά­ξι­μό τους.Ἔ­τσι, κα­τα­λή­γου­με νά φω­νά­ζου­με τό παι­δί, ὄ­χι μέ τό ὄ­νο­μά του, ἀλ­λά μέ ἕ­να ὑ­πο­κο­ρι­στι­κό πού προ­έρχεται ἀ­πό τήν κα­κο­ποι­η­μέ­νη σύ­ντμη­ση τοῦ ἑ­νός ἤ τή σύν­θε­ση τῶν πε­ρισ­σο­τέ­ρων ὀ­νο­μά­των.Τό ὄ­νο­μα τοῦ παι­δι­οῦ σας εἶ­ναι προ­ο­ρι­σμέ­νο γι­ά τήν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα καί αὐ­τή ἡ προ­ο­πτι­κή τοῦ προσ­δί­δει ἱ­ε­ρό­τη­τα. Ὡς χρι­στι­α­νοί ὀ­φεί­λου­με νά σε­βό­μα­στε τήν πα­ρά­δο­ση τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας μας καί νά μήν κά­νου­με τοῦ κε­φα­λι­οῦ μας.Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥὉ να­ός μας εἶ­ναι τό­πος ἱ­ε­ρός, ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νος στή λα­τρεί­α τοῦ Θε­οῦ. Γι᾽ αὐτό σεβόμαστε τήν ἱ­ε­ρό­τη­τα καί τήν αἰ­σθη­τι­κή τοῦ να­οῦ. Κα­μι­ά «δι­α­κο­σμη­τι­κή» ἐ­πέμ­βα­ση δέν εἶ­ναι ἐ­πι­τρε­πτή στήν ἁ­γί­α κο­λυμ­βή­θρα, τόν δι­ά­δρο­μο τοῦ να­οῦ, τόν πρόναο καί γε­νι­κά τόν ἐ­σω­τε­ρι­κό ἤ τόν ἐ­ξω­τε­ρι­κό χῶ­ρο τοῦ να­οῦ. Μπο­ρεῖ­τε νά βά­λε­τε μί­α ἤ δύ­ο ἀν­θο­στῆ­λες στόν σο­λέ­α. Τίποτε ἄλλο!Ὅλα τά ἄλλα πού «πρέπει»(;) νά ἀγοράσετε, χρησιμοποιῆστε τα στόν χῶρο πού θά παραθέσετε τό γεῦμα στούς καλεσμένους καί συγγενεῖς σας, ὄχι ὅμως στόν ναό! Θυμηθεῖτε ὅτι ἡ μόνη φορά κατά τήν ὁποία ὁ Κύριος ἐπέδειξε ἱερή ἀγανάκτηση ἦταν ὅταν διαπίστωσε τή βεβήλωση τοῦ ναοῦ!Τό ἴ­δι­ο ἰ­σχύ­ει γι­ά τίς φω­το­γρα­φή­σεις καί τά βί­ντε­ο τά ὁ­ποῖ­α ἐ­πι­τρέ­πο­νται κατ᾽ οἰ­κο­νο­μί­αν τὴν ὥ­ρα τοῦ Μυ­στη­ρί­ου. Ὅ­μως οἱ ἐ­παγ­γελ­μα­τί­ες ἤ οἱ ἐ­ρα­σι­τέ­χνες φω­το­γρά­φοι καί λῆ­πτες πρέ­πει νά ἐ­νερ­γοῦν μέ δι­α­κρι­τι­κό­τη­τα, μέ σε­βα­σμό πρός τό τε­λού­με­νο μυ­στή­ρι­ο, χω­ρίς νά ἐ­νο­χλοῦν καί χω­ρίς νά με­τα­βάλ­λουν τόν Ἱ­ε­ρό Να­ό σέ στού­ντι­ο.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΣυ­χνά γι­νό­μα­στε μάρ­τυ­ρες ἀ­πα­ρά­δε­κτης συ­μπε­ρι­φο­ρᾶς στόν να­ό κα­τά τήν τέ­λε­ση μι­ᾶς βά­πτι­σης. Ἤρ­θα­με μέ τή θέ­λη­σή μας γι­ά ἕ­να δι­κό μας ἄν­θρω­πο· γι­ά νά προ­σευ­χη­θοῦ­με στόν Θε­ό νά στεί­λει τή χά­ρη του. Κα,ί ἀ­ντί τῆς προ­σευ­χῆς, αὐ­τό πού πα­ρα­τη­ροῦ­με εἶ­ναι ὁ θό­ρυ­βος, οἱ συ­ζη­τή­σεις, ὁ ἐν­δυ­μα­το­λο­γι­κός σχο­λι­α­σμός, ἡ ἀ­δι­α­φο­ρί­α, οἱ ἄ­σκο­πες με­τα­κι­νή­σεις.Ἄν ζού­σα­με ἄ­ρα­γε στήν ἐ­πο­χή τοῦ Κυ­ρί­ου καί μᾶς προ­σκα­λοῦ­σε νά πα­ρα­βρε­θοῦ­με στή βά­πτι­σή Του στόν Ἰ­ορ­δά­νη, ἐ­κεῖ ὅ­που ἔ­κα­νε αἰ­σθη­τή τήν πα­ρου­σί­α της ἡ Ἁ­γί­α Τρι­ά­δα, μέ τί εἴ­δους ἐμ­φά­νι­ση θά πη­γαί­να­με καί μέ ποιό τρό­πο θά στε­κό­μα­σταν καί πῶς θά συμ­με­τεί­χα­με; Καί στή βά­πτι­ση τοῦ παι­δι­οῦ σας ὅ­μως θά ἐ­πα­να­λη­φθεῖ τό ἴ­δι­ο συ­γκλο­νι­στι­κό γε­γο­νός! Στό ὄ­νο­μα τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δας βα­πτί­ζε­ται! Τό Ἅ­γι­ο Πνεῦ­μα πα­ρί­στα­ται ἀ­ο­ρά­τως. Ἐ­κεῖ­νο ἐ­νερ­γεῖ τήν πνευ­μα­τι­κή ἀ­να­γέν­νη­ση τοῦ βρέφους.Ὁ Ἱ­ε­ρός Να­ός δέν εἶ­ναι τό­πος ἐ­πί­δει­ξης ἀλ­λά ἐ­πι­κοι­νω­νί­ας μέ τόν Θε­ό. Ἡ μα­ται­ο­δο­ξί­α, ἡ χλι­δή, ἡ ἐ­ξε­ζη­τη­μέ­νη ἕ­ως καί προ­κλη­τι­κή ἐν­δυ­μα­σί­α δέν συμ­βι­βά­ζον­ται μέ τή χρι­στι­α­νι­κή μας ἰ­δι­ό­τη­τα καί προ­κα­λοῦν τήν ὀρ­γὴ τοῦ Θε­οῦ! Ἄλ­λω­στε ἀ­πο­τε­λεῖ σχῆ­μα ὀ­ξύ­μω­ρο νά ἐρ­χό­μα­στε στόν ναό γιά νά βα­φτί­σου­με τό παι­δί μας, πού ση­μαί­νει νά ντυ­θεῖ «ἔν­δυ­μα ἀ­φθαρ­σί­ας», καί τήν ἴ­δι­α στι­γμή ἐ­μεῖς μέ τή δι­κή μας «ἐν­δυ­μα­σί­α» καί συ­μπε­ρι­φο­ρά νὰ προ­σβά­λλου­με τήν ἱ­ε­ρό­τη­τα τοῦ μυ­στη­ρί­ου καί νά προ­βάλλου­με τήν πνευ­μα­τι­κή γύ­μνι­α τῆς ψυ­χῆς μας!ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗἩ ἀπόλουση. Τό νε­ρό τῆς κο­λυμ­βή­θρας εἶ­ναι ἁ­γι­α­σμέ­νο. Γι᾽ αὐ­τό καί δέν κα­τα­λή­γει στήν ἀ­πο­χέ­τευ­ση ἀλ­λά στό χω­νευ­τή­ρι τοῦ να­οῦ. Τό ἴ­διο πρέ­πει νά γί­νει καί μέ τά νε­ρά ἀ­πό τό πρῶ­το μπά­νι­ο τοῦ παι­δι­οῦ σας με­τά τρεῖς ἡ­μέ­ρες, κα­θώς καί τά πρώ­τα νε­ρά ἀ­πό τό πλύ­σι­μο τῶν ρού­χων του τά ὁ­ποῖ­α θά πλύ­νε­τε σέ μι­ά μι­κρή λε­κά­νη.Ἄν πρα­κτι­κά δέν μπο­ρεῖ­τε νά τά φέ­ρε­τε στό χω­νευ­τή­ρι τοῦ να­οῦ, του­λά­χι­στον ἀ­δει­ά­στε τα στόν κῆ­πο γι­ά νά ἀ­πορ­ρο­φη­θοῦν στό ἔ­δα­φος. Βλέ­πε­τε ἡ εὐ­λά­βει­α, χω­ρίς νά ἐκπίπτει σέ τυ­πο­λα­τρί­α, γνω­ρί­ζει νά προ­σέ­χει καί τίς λε­πτο­μέ­ρει­ες.Ἡ θεία κοινωνία. Τά νή­πι­α καί τά μι­κρά παι­δι­ά, βα­πτι­σμέ­να καί μυ­ρω­μέ­να, ἔ­χουν ἀ­νά­γκη τή συ­χνή Θεί­α Κοι­νω­νί­α καί ὄ­χι μό­νο «τίς τρεῖς ἑ­πό­με­νες Κυ­ρι­α­κές» με­τά τή βά­πτι­σή τους. Ὅ­ταν τά φέρ­νε­τε τα­κτι­κά στόν να­ό γι­ά νά κοι­νω­νοῦν, τούς προ­σφέ­ρε­τε ἀ­πό τήν τρυ­φε­ρή αὐ­τή ἡ­λι­κία τήν οὐ­ρά­νι­α τρο­φή τῆς ψυ­χῆς. Χα­ρι­τώ­νο­νται. Τό σῶ­μα καί τό αἷ­μα τοῦ Χρι­στοῦ τά φυ­λάσ­σει ἀ­πό κά­θε κα­κό. Ἐ­πί­σης μα­θαί­νουν νά ζοῦν ὡς παι­δι­ά τοῦ Θε­οῦ, συ­νη­θί­ζουν καί δέν φο­βοῦ­νται οὔ­τε ἀ­ντι­δροῦν, ὅ­πως συμ­βαί­νει μέ κά­ποι­α παι­δι­ά πού οἱ μη­τέ­ρες τά φέρ­νουν σπά­νι­α γι­ά νά κοι­νω­νή­σουν.Ἡ κατήχηση. Ἡ ζω­ή προ­έρ­χε­ται μό­νο ἀ­πό ζω­ή. Αὐ­τό ἰ­σχύ­ει ὄ­χι μό­νο γι­ά τή βι­ο­λο­γί­α, ἀλ­λά καί γι­ά τήν πί­στη. Τή δι­κή σας βι­ω­μα­τι­κή πί­στη κα­λεῖ­στε νά με­τα­δώ­σε­τε στό παι­δί σας καί νά τήν αὐ­ξή­σε­τε.Μέ­σα σ᾽ ἕ­να χα­ρού­με­νο κλί­μα ἐ­μπι­στο­σύ­νης καί ἐ­λευ­θε­ρί­ας, θά τό μά­θε­τε νά κά­νει τόν σταυ­ρό του, νά ψε­λλί­ζει τίς πρῶ­τες προ­σευ­χές του, θά τοῦ δι­α­βά­ζε­τε ὄ­μορ­φες δι­δα­κτι­κές βι­βλι­κές ἱ­στο­ρί­ες, θά βι­ώ­σει μα­ζί σας τόν ἐκ­κ­λη­σι­α­σμό, τή λει­τουρ­γι­κή καὶ μυ­στη­ρι­α­κή ζω­ή, τό μυ­στή­ρι­ο τῆς πί­στε­ως!Ἀρ­γό­τε­ρα, θά συν­δέ­σε­τε τό παι­δί σας μέ τήν ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κή κα­τή­χη­ση τῆς ἐ­νο­ρί­ας σας καί θά ἐ­πι­με­λη­θεῖ­τε τή συμ­με­το­χή του στίς κα­τη­χη­τι­κές συ­νά­ξεις τῆς ἐ­νο­ρί­ας σας. Εἶ­ναι ὁ χῶ­ρος ὅ­που μέ τήν κα­τάλ­λη­λη δι­α­παι­δα­γώ­γη­ση, θά θω­ρα­κι­στεῖ πνευ­μα­τι­κά τό παι­δί σας καί θά γνω­ρί­σει τίς ἀ­λή­θει­ες τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς πί­στε­ώς μας. Ἡ σύν­δε­σή του, ἐ­πί­σης, μέ ἕ­ναν κα­λό πνευ­μα­τι­κό Πα­τέ­ρα θά τό βο­η­θή­σει νά ἀ­πο­κτή­σει μι­ά ὑ­γι­ή καί ἰ­σορ­ρο­πη­μέ­νη προ­σω­πι­κό­τη­τα. Νά γί­νει ἕ­νας ἄν­θρω­πος τοῦ Θε­οῦ, ἕ­νας ἀ­λη­θι­νός ἄν­θρω­πος τοῦ Πνεύ­μα­τος.Ἄν σέ κά­ποι­α ἀπ᾽ ὅ­λα αὐ­τά νι­ώ­θε­τε πώς ὑ­στε­ρεῖ­τε, ἡ φρο­ντί­δα σας, γι­ά τή χρι­στι­α­νι­κή ἀ­να­τρο­φή τοῦ παι­δι­οῦ σας, σᾶς δί­νει τήν εὐ­και­ρί­α νά κα­ταρ­τι­στεῖ­τε καί σεῖς πνευ­μα­τι­κά. Ἀ­ξι­ο­ποι­εῖ­στε τό μο­να­δι­κό προ­νό­μι­ο πού ἔ­χε­τε ὡς γο­νεῖς νά ξα­να­γί­νε­τε παι­δι­ά μα­ζί μέ τά παι­δι­ά σας καί νά με­γα­λώ­σε­τε μα­ζί τους ἔ­χο­ντας τήν ὡ­ρι­μό­τη­τα τῶν με­γά­λων. Ἡ δι­α­παι­δα­γώ­γη­ση τοῦ παι­δι­οῦ σας, κα­τά τό θέ­λη­μα τοῦ Θε­οῦ, θά γί­νει ἡ ὀ­μορ­φό­τε­ρη καί ἱ­ε­ρό­τε­ρη κα­θη­με­ρι­νή σας λει­τουρ­γί­α.Ἡ ὀνομαστική ἑορτή. Οἱ ὀρ­θό­δο­ξοι δέν γι­ορ­τά­ζου­με τή βι­ο­λο­γι­κή γέν­νη­σή μας, ὅ­πως οἱ ξέ­νοι στά γε­νέ­θλι­α, ἀλ­λά τήν πνευ­μα­τι­κή ἀ­να­γέν­νη­σή μας πού ἔ­γι­νε στή βά­πτι­σή μας μέ τήν ὀ­νο­μα­στι­κή μας γι­ορ­τή. Τά γε­νέ­θλι­α εἶ­ναι συν­δε­δε­μέ­να μέ τόν χρό­νο καί τή φθο­ρά, ἐ­νῶ ἡ γι­ορ­τή εἶ­ναι συν­δε­δε­μέ­νη μέ τό ὄ­νο­μα τοῦ Ἁ­γί­ου πού νί­κη­σε τόν χρό­νο καί τή φθο­ρὰ καί ζεῖ στήν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα. Ἔ­τσι μέ τή γι­ορ­τή μας τήν προ­γευ­ό­μα­στε κι ἐ­μεῖς. Ἡ ὀ­νο­μα­στι­κή γι­ορ­τή ἀ­κό­μη δέν εἶ­ναι ἀ­το­μι­κή μας ὑ­πό­θε­ση ὅ­πως τά γε­νέ­θλι­α, ἀλ­λά ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κό γε­γο­νός, γι­α­τί τήν ἴ­δι­α ἡ­μέ­ρα γιορ­τά­ζουν μα­ζί μας καί πολ­λοί ἄλ­λοι πι­στοί, ἀ­δελ­φοί μας, ποὺ ἔ­χουν τὸ ἴ­δι­ο ὄ­νο­μα μ᾽ ἐ­μᾶς· γι­ορ­τά­ζει ὁ­λό­κλη­ρη ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α.--------------------------------------------------------------------------------Ἀ­γα­πη­τοί γο­νεῖς,

μέ αὐ­τές τίς ἐ­πι­ση­μάν­σεις σᾶς προ­τρέ­πω καί σᾶς ἐν­θαρ­ρύ­νω

Νά κα­τα­νο­ή­σε­τε τήν πνευ­μα­τι­κή δι­ά­στα­ση τοῦ μυ­στη­ρί­ου τοῦ Βα­πτί­σμα­τος. Ἡ βά­πτι­ση τοῦ παι­δι­οῦ μας εἶ­ναι μυ­στή­ρι­ο τῆς πί­στε­ως· πρά­ξη ἱ­ε­ρή τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας καί ὄ­χι κοι­νω­νι­κό γε­γο­νός. Νά σε­βα­σθεῖ­τε τήν ἱ­ε­ρό­τη­τα τῆς ὥ­ρας καί νά συμ­με­τά­σχε­τε ὅ­πως ται­ρι­ά­ζει σέ συ­νει­δη­τούς πιστούς.

Τό μυ­στή­ρι­ο τε­λεῖ­ται ὅ­πως ἡ μα­κραί­ω­νη καί εὐ­λο­γη­μέ­νη πα­ρά­δο­ση τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας κα­θο­ρί­ζει. Καί στά οὐ­σι­ώ­δη καί στά δευ­τε­ρεύ­ο­ντα. Ὄ­χι ὅ­πως ἐ­μεῖς νο­μί­ζου­με ἐ­σφαλ­μέ­να ἤ θέ­λου­με ἀ­πό ἰ­δι­ο­τρο­πί­α ἤ ἀ­παι­τοῦ­με μέ κί­νη­τρο τήν κο­σμι­κό­τη­τα.

Ὁ­λό­ψυ­χα σᾶς εὔ­χο­μαι ἡ βά­πτι­ση τοῦ παι­δι­οῦ σας νά ἀ­πο­τε­λέ­σει γι­ά σᾶς καί τούς κα­λε­σμέ­νους σας μι­ά εὐ­λο­γη­μέ­νη εὐ­και­ρί­α ψυ­χι­κῆς ἀ­νά­τα­σης, θερ­μῆς προ­σευ­χῆς, οὐ­σι­α­στι­κῆς συμ­με­το­χῆς στήν πνευ­μα­τι­κή ἀ­να­γέν­νη­ση τοῦ παι­δι­οῦ σας!

Ο ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΗΣ

† Ὁ Νέ­ας Σμύρ­νης ΣΥΜΕΩΝ

http://www.imns.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=106:2009-02-16-06-36-53&catid=43:2009-02-22-16-26-09&Itemid=71


Κέρσορες © "Copy/Paste"